Komunikacja korporacyjna – co to jest i jak działa?

Komunikacja korporacyjna – co to jest i jak działa?

Komunikacja korporacyjna

Komunikacja korporacyjna (ang. Corporate communication) to metoda kształtowania więzi ze środowiskiem rynkowym (np. z deweloperami, inwestorami lub kontrahentami handlowymi) podwyższające wartość firmy. Komunikacja korporacyjna wspomaga instytucję w uzyskaniu celów, takich jak np. podwyższanie przychodu oraz podnoszenie ceny rynkowej. Cele takie odnosi się przez działania polegające na stosowaniu modyfikacji, implementowaniu strategii, adaptacji projektów marketingowych. Ważną rolę komunikacja korporacyjna pełni w firmach notowanych na giełdach papierów wartościowych, jakie mają ustanowiony przez normy prawne przymus informowania o zyskach pieniężnych.

Dla tegoż rodzaju firm ważne jest kreowanie wizerunku oraz tzw. marki korporacyjnej, jakiej wartość pokazują wyniki giełdowe. Komunikacja korporacyjna to również działania w zakresie relacji inwestorskich. Tutaj liczy się przede wszystkim zaufanie. Żeby je osiągnąć oraz podtrzymać, organy firm winny łączyć się w sposób wyważony, niezwykle wszechstronny, jasny oraz stale uczciwy, dostrojony na prowadzenie relacji w dalszej perspektywie czasowej. Bazą komunikacji korporacyjnej są fakty, ogromna wiedza przedmiotowa połączona z określoną dziedziną, możliwości ekonomiczne. Komunikaty muszą być tworzone w taki sposób, aby nie pozostawiać miejsca do podzielonej wykładni przez naukowców lub przedsiębiorców.

Komunikacja korporacyjna – rola w funkcjonowaniu firmy

Według ankietowanych komunikacja korporacyjna ma dwie najistotniejsze role do spełnienia. Główną z nich jest „całościowa komunikacja firmy ze wszystkimi grupami interesariuszy” (40 proc.), a inną – „centralne zarządzanie komunikacją, mające na celu konstruowanie renomy firmy” (28 proc.). Tendencją, jaką widać, jest stawianie znaku równorzędności między komunikacją korporacyjną i oddziaływaniami marketingowymi, jakie również w polskich, jak i zagranicznych podmiotach stosowane są tożsamo przez badanych, jako: „zintegrowana komunikacja marketingowa” (8 proc.) oraz „wszechstronne działania marketingowe firmy” (7 proc.).

To właśnie działy czy departamenty marketingu (46 proc.) obok oddziałów public relations (48 proc.) niejednokrotnie, zdaniem ankietowanych, spełniają funkcję struktur organizacyjnych kierujących komunikacją korporacyjną. Także oddziały marketingu są jednostką, z jaką niejednokrotnie w spółce podejmowane są liczne przedsięwzięcia, co może zadziwić – poniekąd dynamiczniej, aniżeli z CEO czy zarządem. Spółki, jakie mają wydzieloną formę komunikacji korporacyjnej mają pod sobą przede wszystkim public relations (93 proc.) oraz komunikację wewnętrzną (83 proc.). Jednak w spółkach, jakie nie posiadają odrębnej budowy, jest to zakres czy departament public relations (48 proc.) czy biuro publicystyczne (18 proc.).

Related posts