Coaching jako narzędzie menedżerskie

Coaching jako narzedzie dla menadzera

Coaching menadżerski to szansa na wykorzystanie całkowitego potencjału drzemiącego zarówno u menadżera jak i u jego podwładnych. Jego głównym celem jest określenie kierunków rozwoju i zdefiniowaniu kroków oraz zasobów potrzebnych do ich osiągnięcia.

Specyfiką pracy współczesnego menadżera jest zarządzanie wyodrębnioną częścią struktury organizacji, w tym pracownikami, którzy są mu podlegli. Skuteczny menadżer powinien więc wyznaczać cele, zarządzać kapitałem ludzkim oraz zasobami rzeczowo – finansowymi, a także efektywnie koordynować przebieg pracy.

Z drugiej strony, współczesny menadżer powinien także być mentorem, który inspiruje i zachęca podległych mu pracowników do pracy. Musi więc potrafić rozmawiać z ludźmi, kierować nimi i wywierać na nich pozytywny wpływ. Do realizacji tych celów potrzebne są określone umiejętności przywódcze, które najlepiej rozwinąć poprzez coaching.

Szkolenia Coachingowe

Szkolenia coachingowe to idealne szkolenie dla menadżera mające istotny i długotrwały wpływ na rozwój jego kompetencji. Wiążą się więc także z rozwojem całego przedsiębiorstwa. Ofertę na profesjonalne szkolenia menadżerskie możesz sprawdzić na stronie: https://genwhy.pl/szkolenia-menadzerskie/

Coaching menadżerski jest długotrwałym i dynamicznym procesem, który powinien realizować takie cele jak:

  • Zbudowanie skutecznego zespołu zorientowanego na realizację celów przedsiębiorstwa. Dobry zespół identyfikuje się z celami przedsiębiorstwa.
  • Rozwój umiejętności przywódczych.
  • Poprawienie efektywności oraz zwiększenia zaangażowania menadżera oraz jego podwładnych.
  • Sprawienie by menadżer oraz pracownicy wykazywali się odpowiedzialnym podejściem do pracy.
  • Tworzenie odpowiednich postaw menadżera i pracowników wobec sytuacji napotkanych w pracy.
  • Przygotowanie do procesów zmiany, jakie nieustannie zachodzą we współczesnym przedsiębiorstwie.

Podsumowując, coaching jest formą narzędzia wykorzystywanego przez menadżera. Celem coachingu zaś jest rozwój kompetencji menedżerskich, a w szczególności kompetencji przywódczych i interpersonalnych, potrzebnych do skutecznego zarządzania kapitałem ludzkim oraz pozostałymi zasobami przedsiębiorstwa.

Related posts